Phihlello ya mobu bakeng sa balemi ba basadi e ntse e le taba ya bohlokwa – ho rialo Mabuza

Motlatsa Mopresidente David Mabuza o re phihlello ya mobu bakeng sa dihwai tsa basadi tsa hajwale le bao e tlang ho ba dihwai e dula e le e nngwe ya dintho tse ka sehloohong tsa Lenaneo la mmuso la Phetoho ya Mobu.

Ha a fana ka puo ho qala Puisano ya balemi ba basadi e neng e tshwaretswe Thaba Nchu ka Labone, Mabuza o itse mehato e matla ho netefatsa hore mokgwa wa kgetho ya bajalefa o tsepamisitse maikutlo hodimo le ho matlafatsa thuto ya basadi ka tsa temo.

“Ha basadi ba ena le masimo, ba a beha; malapa a atisa ho feptjwa hamolemo le ho phela hantle. Re se re qadile ka kabo ya mobu wa mmuso ho bajalefa ba hlokang mobu wa temo.

“Ka Lenaneo la rona la Ntjhafatso ya mobu, re abela mobu ho batho ba se nang mobu, bahiri ba basebetsi, basebetsi ba mapolasing, le balemi ba ntseng ba hola bakeng sa tshebediso ya tlhahiso ho ntlafatsa maphelo a bona le boleng ba bophelo ba bona,” ho boletse Mabuza.

Dipuisano, tse tshwaileng ho thakgolwa ha Kgwedi ya Basadi profensing, di kopantse borakgwebo ba basadi ba iphedisang, dikgwebo tse nyane le ba seng ba fihletse maemo a kgwebo ho tswa diterekeng tse fapaneng tsa profense.

Mabuza o boletse hore mmuso o tla tswelapele ho sebedisana ho phatlalla le mafapha a mararo ho hokahanya tshehetso ya ona betere, le ho netefatsa hore mananeo ohle a kamora phalliso a hokahantswe hantle, a kopantswe mme a sebetsa hantle.

“Re etsa sena hobane re tseba hore tshebediso e ntle ya mobu dibakeng tsa setjhaba ke senotlolo sa ntshetsopele e atlehileng ya mahae. Ka kakaretso, temo e tshehetsa mesebetsi ya moruo le mekgwa ya boiphediso metseng ya mahaeng.

“Re tlameha ho fumana mekgwa ya ho tshehetsa dikgwebo tsa temo ho tsamaisa ditabatabelo tsa ntlafatso ya mahae. Kaofela re tlameha ho kopana mme re latele mohlala wa African Farmers Association of South Africa (AFASA) ho akofisa tokiso ya temo le ho tlisa bafutsana moruong,” ho rialo Mabuza.

Motlatsi wa Mopresidente o hlokometse hore le ha e ntse e netefatsa katleho ya nako e telele ya lekala la temo Afrika Borwa, AFASA e fihletse dikgatelopele tse hlokomelehang mabapi le ho etsa kgwebo lekala le ntseng le hola la naha la temo le ho nolofatsa boikamahanyo bo utlwahalang ba batho ba batsho dikgwebong tse tlwaelehileng tsa kgwebo tsa temo.

O boetse a hatisa tlhokahalo ya ho theha maano a hore na mmuso o ka netefatsa moralo o betere wa molao o tla netefatsa phihlello le tekano kabong ya mobu bakeng sa temo.

“Ha re ntse re hodisa temo le ho kgothaletsa ntshetsopele ya mahaeng, re kopile tshebedisano mmoho le baetapele ba setso ho fumana mekgwa ya ho tsetela ho meralo ya mahae le phano ya ditshebeletso.

“Re tla sebetsa le baetapele ba setso ho netefatsa hore balemi ba basadi ba tshehetswa ka ho lekaneng,” ho hatella Mabuza.

“Re tshepisa hore, jwalo ka karolo ya Komiti ya Ditona tsa Boetapele ba Setso, re tla etela profense hape ho buisana le baetapele ba setso mabapi le dintlha tse fapaneng tse tshwenyang,” Mabuza wa phetela.

Motlatsa MoPresidente David Mabuza le matona a kang, letona la temo, ntjhafatso ya mobu le ntlafatso ya mahae Thoko Didiza, Tonakgolo ya Foreistata Sisi Ntombela le a mang a matona le balemi.
Share Kasi Voice News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »