Seponesa sa Thabong se batlana le babelaellwa ba epollotseng setopo!

Seponesa sa Thabong se kopa thuso ya setjhaba kaho fumana babelwaellwa ba epollotseng lekase mabitleng a Phumlane, Thabong, Labobedi, kala 22 Phato.

Hoya ka mmuelli wa seponesa seterekeng sa Lejweleputswa, mokapteni Stephen Thakeng, mofeti ka tsela o tsebisitse seponesa ka mora ho elellwa hore lebitla le epollotswe.

“Seponesa se fumane thipa ya borotho le karolo ya lekase e kwahelang hloho dile pela lebitla,” ho bua Thakeng.

Thipa ena, ha mmoho le karolo ya lekase e fumanweng di nkuwe ke seponesa ho tla etsa dipatlisiso.

Nyewe ya tlolo ya molao wa lebitla e butswe ho tla etsa dipatlisiso.

Lelapa le amehang ketsong ena e mpe le thusitswe ho etsa kopo ya ho epolla mmele ho tla etsa ditekolo. Mmele wa mosadi ya hlokahetseng o ile wa iswa Welkom Forensic Pathology Services.

“Ditsibi tsa Welkom Forensic Pathology Services di fumane hore hloho le letsoho le letona setopo sa mosadi enwa ha diyo ka lekaseng,” ho tsebisa Thakeng.

Hona ho entse hore qoso ya tlolo ya molao wa setopo e kenywe nyeweng e butswing.

Baahi ba Thabong ba koptjwa ho thusa kaho fumana ba nkgang lefotha nyeweng ena. Motho ya kabang le ditaba tse ka thusang seponesa a ka letsetsa lefokisi sajene Moeketsi Sithole nomorong tsa 0824436151. Hoseng moo, nomoro ya thibelo ya botlokotsebe eleng 0860010111, e ka sebediswa.

Share Kasi Voice News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate ยป