Moja Love: “Boradipolotiki ba ikentse bontshunyakgare mesebetsing ya sepolesa”

Sebohodi se setjha sa lenaneo la Sizok’thola, Xolani Maphanga mmoho le batshireletsi ba hae ba inehetse sepoleseng sa Soshanguve. Sena se tla ka mora diqoso tse ileng tsa hlaha tsa hore ba hlasetse mosadimoholo nakong ya kgatiso ya kgaolo e nngwe ya Sizok’thola.

Maphanga o hatelletse taba ya hore ha a na molato empa e le taba ya ho tshwantshwa le motho e mong ka phoso. Ba tla dula ditlamong ho fihlela nako ya ho utluwa ha kopo ya bona ya beile.

Botsamaisi ba Moja Love bo ile ba kopana le sepolesa sa Tshwane, mme sa hlalosa ha se batla ho qosa Xolani ka tlhaselo le GBH empa ka mora ho inehela, diqoso di ile tsa fetolelwa ho polao ntle le maikemisetso le ho kena moo a se nang tumello.

Hona kopanong eo e ka sepolesa se bontshitse ha se fumana kgatello ho tswa ho rapolotiki ya hlwahlwa nyeweng eo e butsweng ke mosadimoholo ya hwebang ka dithethefatsi le dikgaetsedi tsa hae, ba neng ba qosa Maphanga ka tlhaselo.

“Re bontshitse ngongoreho ka boradipolotiki ba iketsang bontshunyakgare mesebetsing ya sepolesa. Ke hona mona moo re ileng ra bona mohwebi enwa wa dithethefatsi a ntsha tjotjo ho lepolesa. Mme re na le kgatiso e bontshang ketsahalo eo ka hona re tlo e tlaleha ho IPID, ”ho boletse mmuelli wa Moja Love, Nonzwakazi Cekete.

Ha a tswelapele Cekete o re Moja Love e utlwile lehlakore la Maphanga mme e ya le ananela empa ba tla fa bamolao sebaka sa ho etsa mosebetsi wa bona.

Hape ba re, bona jwalo ka kanale ba tla tswelapele ho lwantsha ho ata ha dithethefatsi Afrika Borwa ntle le tshabo kapa yona kgethollo.

Sehla se setjha sa boraro sa Sizok’thola se tla qala ka di 28 Mmesa ka hora ya 21:30 bosiu.

Share Kasi Voice News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »