Letsoho la molao le le lelele: Luke Fleurs

Kgatelopele ya diphuputso tsa polao e sehloho ya sebapadi sa Kaizer Chiefs, Luke Fleurs e bonahetse sepoleseng.

Batho ba tsheletseng ba tshwerwe mabapi le polao ya Fleurs le ho kwetelwa ha koloi ya hae.

Ba tshwerwe mane Slovoville, Soweto, nakong ya dihora tsa hoseng ka mora mosebetsi o matla wa sepolesa.

Koloi ya mofu e fumanwe ka Mantaha mme ke yona e faneng ka bopaki ba bohlokwa dipatlisisong tsena tse ntseng di tswelapele.

“Re le boramolao re dumela hore batho ba tshwerweng ke karolo ya dikweta tse kgolo tse kwetelang makoloi mona Gauteng.

Ha dipatlisiso di ntse di tswelapele re ka fumana babelaellwa ba bang hape ba nkgang lefotha tabeng ena” ho boletese mmuelli wa sepolesa Mavela Masondo.

Masondo ha a hlakisa ditaba haholwanyane o re, kgatelopele ena e ipabotse haholo ho batleng toka bakeng sa Fleurs le baratuwa ba hae ba saretsweng.

Boiteko bo sa kgaotseng bo tlisitse tshepo setjhabeng se saretsweng ke tahlehelo ya moatleletki enwa a neng a le monyane dilemong mme a ena le talenta e ipobotseng.

Ha diphuputso ntse di tswelapele, dibapadi mmoho di ile tsa iketsa ngatana nngwe e le ho hlompha le ho hopola mesebetsi e kgabane ya Fleurs mme ba tsheetsa ba leloko nakong ena e mahlonoko. Ba emetse tswelopele bakeng sa toka polaong ena e sehloho.

Babelaellwa ba reretswe ho hlaha ka pela lekgotla la dinyewe la Rhoodeeport ka Labohlano la di 12 Mmesa, moo diqoso tsa molao tse amanang le polao ya Luke Fleurs le ho kwetelwa ha koloi ya hae di tla behwa kgahlanong le bona.

Phetolelo ka Itumeleng Pule.

Share Kasi Voice News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »