Sebapadi sa mehleng sa Free State Cheetahs o hlokahetse ke Covid-19!

Share Kasi Voice News

E nngwe ya ditshomo tsa rugby tsa Afrika Borwa e fetohile e mong wa bahlaseulwa ba weleng ke Covid-19.

Cheetahs ka Mantaha mantsibuya di netefaditse hore Dougie Heymans, mosireletsi a thata, ya neng a emetse Foreisetata dipapading tse 154, o hlotswe ntweng ya hae le lefu la Covid-19.

Heymans o hlokahala a ne a le dilemo di 58.

Ho ya ka tse ngotsweng ka mofu Metsweding ya dikgang, “Dougie e ne e le sebapadi se hlwahlwa se maemong a hodimo haholo, ka ha a ne a na le tjheseho le lerato la papadi. O file bahanyetsi ba bangata mathata lebaleng.

“E ne e le kakapa ya Foreisetata. Mehopolo ya rona le kutlwelo-bohloko di ya ho ba lelapa la hae, metswalle le bao e neng e le balekane ba hae.”

Ho utlwisiswa hore Heymans o ne a le ICU ka nakwana, kamora ho fumana tshwaetso ya Covid-19.

Melaetsa etswang ho dipapadi ka ho fapana ha tsona entse e fumnwa ke ba lelapa.

Ha moya wa Heymans o robale ka kgotso.


Share Kasi Voice News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »